NEWS ABOUT US PROFILES CAREERS CONTACT COMPANY MAGAZINE Home
choose one

Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A.
80-958 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 1

Oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną:

Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny w Stężycy.

Zdjęcia Ośrodka można obejrzeć w naszej galerii zdjęć.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności naniesień  działki gruntu o powierzchni 8,6ooo ha. położonej nad jeziorem Raduńskim około 1,5 km od Stężycy, oznaczonej jako działka 41/5 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kartuzach księga wieczysta KW 12436.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi ośrodek zabudowany pawilonem (hotelowcem), oraz 8-ma budynkami murowanymi mieszkalnymi jak tez 7-ma domkami letniskowymi, budynkiem sanitariatów, budynkiem garaży, stacja transformatorowa, o łącznej powierzchni użytkowej 3300,87 m.kw.

Teren ośrodka zagospodarowany i urządzony:
Alejki o nawierzchni betonowej, całość oświetlona, boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, pomosty dla sprzętu wodnego.
31% terenu zalesiona jako zieleń  Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Ośrodek dostosowany do przyjmowania przyczep kempingowych (caravaningu), z wydzielonymi i dostosowanymi do tego celu miejscami.

Oferty kupna powinny zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres zamieszkania(siedziby) oferenta, lub firmę wraz z siedzibą oferenta oraz określenie jego statusu prawnego. Jeśli oferent jest przedsiębiorcą - odpis właściwego rejestru oraz ewentualne pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta.
  2. Oferowana cenę nabycia.
  3. Oswiadczenie, iż oferent zapoznał się z przedmiotem sprzedaży oraz z jego stanem prawnym i technicznym, i przyjmuje powyższe warunki bez zastrzeżeń.
  4. Sposób zapłaty, przy zastrzeżeniu że należność musi najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży wpłynąć na rachunek bankowy sprzedającego.
  5. Zobowiazanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Sprzedaż - O.W. Stężyca„ należy wysyłać na adres siedziby sprzedającego lub złożyć osobiście w kancelarii.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie sprzedającego. Tel. (058)307-17-87 lub 502-340-117, specjalista ds. inwestycji socjalnych - J. Niemkiewicz. 

Zdjęcia Ośrodka można obejrzeć w naszej galerii zdjęć.

Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie.


Copyright 2005 Remontowa