Aplikacja

  Aplikacja na stanowisko:

  Dane osobowe

  Dane kontaktowe

  Plik CV

  Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

  „Oświadczam, że przekazywane przeze mnie CV zawiera dane osobowe w szerszym zakresie, niż stanowi art.22¹ Kodeksu pracy, w związku z powyższym wyrażam dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez Gdańską Stocznię „Remontowa” S.A. im. J. Piłsudskiego S.A. dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji.”

  Wykształcenie

  Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

  Języki

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: GDAŃSKA STOCZNIA „REMONTOWA” IM. J. PIŁSUDSKIEGO S.A. z siedzibą przy ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk.

  Dane kontaktowe

  W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych związanych z procesem rekrutacji należy się kontaktować poprzez adres email praca@remontowa.com.pl lub pisemnie pod adresem GDAŃSKA STOCZNIA „REMONTOWA” IM. J. PIŁSUDSKIEGO S.A., ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

  Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., z którym można się skontaktować poprzez email iodo@remontowa.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżących oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celach jest Pani/Pana zgoda wyrażona w odrębnych oświadczeniach.

  Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

  Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy od momentu ich wprowadzenia przez Panią/Pana do systemu za pomocą formularza aplikacyjnego.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym.

  Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesach rekrutacyjnych.