Traser klasyczny/ Geodeta

  Aplikacja na stanowisko:

  Dane osobowe

  Oczekiwania finansowe brutto

  Dane kontaktowe

  Dostępność

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: GDAŃSKA STOCZNIA „REMONTOWA” IM. J. PIŁSUDSKIEGO S.A. z siedzibą przy ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk.

  Dane kontaktowe

  W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych związanych z procesem rekrutacji należy się kontaktować poprzez adres e-mail praca@remontowa.com.pl lub pisemnie na adres: GDAŃSKA STOCZNIA „REMONTOWA” IM. J. PIŁSUDSKIEGO S.A., ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

  Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego S.A., z którym można się skontaktować poprzez email iodo@remontowa.com.pl w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia bieżących oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych w ww. celach jest Pani/Pana zgoda wyrażona w odrębnych oświadczeniach.

  Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

  Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 6 miesięcy od momentu ich wprowadzenia przez Panią/Pana do systemu za pomocą formularza aplikacyjnego.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym.
  Może Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych innemu administratorowi danych.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, Pani/Pana aplikacja nie zostanie rozpatrzona w procesach rekrutacyjnych.